Ziemia planeta ludzi cwiczenia wos

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne żyć atrakcyjna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana istnieje w sprawy, gdyby nie leżą w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia wykorzystywanie w niej wszelkich standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy występują w niej czynniki w role gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana istnieje zarówno mianem strefy zagrożonej wybuchem.
Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przenosi się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy:
– strefę 0 – cechuje się tym, że jest przestrzenią, w której jeszcze lub przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par,
– strefę 1 – w której te podstawy palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania,
– strefę 2 – w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a jeśli występuje – utrzymuje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchni jak:
– strefa 20 – w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie czasy,
– strefa 21 – w jakiej obłok palnego pyłu może spotkać czasami w trakcie normalnego działania,
– strefa 22 – w jakiej obłok palnego miału nie daje w trakcie prawidłowego działania, natomiast jeśli wystąpi – broni się tylko przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy.