Zasady postepowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w którego zakładzie stosowane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do utworzenia odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w artykule prawnym.

Explosion protection documents to dokument zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady postępowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, których musi dopełnić, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest zobowiązany do:
– zapobiegania tworzeniu się atmosfery zagrożonej wybuchem,
– zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze,
– ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę życia i zdrowia pracowników.

Pracodawca musi zapewnić i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi zawierać opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych technologii, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto należy w miejscu pracy wydzielić odpowiednie strefy w przestrzeni zagrożenia wybuchowego i określić stopień prawdopodobieństwa nastąpienia w nich eksplozji.
Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia minimalnych środków bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu. Dokument powinien być sporządzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego miejsca pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny być odpowiednio oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia ewakuacji w sytuacji, gdy dojdzie do zagrożenia.