Przeglad kasy fiskalnej

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód musi być poddawana okresowemu przeglądowi. Jednakże w tym przypadku omawiany przegląd musi być dokonany najpóźniej dwa lata od ostatniego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w granicach od 100 do 200 złotych wraz z dojazdem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej wynika z odpowiednich przepisów prawnych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas fiskalnych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie warunków stosowania kas rejestrujących. Zgodnie z prawem, a dokładnie z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej rozumiane jest jak nieprawidłowe prowadzenie księgi i grozi nałożeniem kary grzywny za wykroczenie skarbowe. Jednakże tańszą alternatywą dla co dwuletniego przeglądu jest przeprowadzanie go co roku. Mówiąc o przeglądzie kas rejestrujących, należy również pamiętać o określeniu odpowiedniego terminu, co wykonuje się na podstawie Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 12 § 3 niniejszej ustawy terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej spoczywa na osobie posiadającą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat od ostatniego przeglądu powinien poinformować serwisanta o konieczności wykonania takiego przeglądu. Serwisant kas, w terminie 5 dni od dnia dokonanego przez posiadacza kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede wszystkim: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci oraz stan akumulatorów.
W celu uniknięcia narażania się na kary ze strony Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl