Profilaktyka zdrowotna golebi

ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zaufania oraz kontroli zdrowia, które musi dokonać wszystek produkt dedykowany do działalności w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek artykuł będzie musiał mieć następujące oznaczenia:

http://artmar.com.pl/erppolkas/oprogramowanie-do-zarzadzania-magazynem-logistyka/

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde urządzenia pragną istnieć założone tak, aby podczas produkcji nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) tworzy się z będącymi procedurami: 1. badanie standardu WE - bierze na celu potwierdzenie, że danie spełnia surowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i jakości każdego wytworzonego efektu w planie ustalenia zgody z dyrektywą, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. zgodę z typem - procedura do zrealizowania odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w końca dania jego współpracy z pracownikiem określonym w certyfikacie badania typu WE i oczekiwaniami danymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do waluty notyfikowanej w obiektu przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.