Obowiazek ewidencji wyposazenia

Każdy przedsiębiorca, w istotę obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy i budowle, maszyny, środki transportu, meble również własne urządzenia, których liczba w terminie ich wzięcia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset przyjemnych i pragnie on istnień współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych przebiega w miesiącu, w którym został on uzyskany.

Ewidencja środków trwałych prawdopodobnie istnieć zwracana w pozycji nabytej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych kartach z odpowiednimi rubrykami z komputera, na kartkach ręcznie zrobionych z narysowanymi tabelkami lub w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie używanego w korporacji dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na podstawie dokumentów, które zawierają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna mieć: liczbę porządkową, datę nabycia i otrzymania do korzystania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (uzależniona istnieje od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tą kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z okazją jej przygotowania. W sukcesu sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Mając o działającej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.