Najem i kasa fiskalna

Na terytorium Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które dopuszczają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, oraz nie rzadko jeszcze do utraty dobrego życia. Do początku może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest wykonywana, przetwarzana i gromadzona w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zawsze w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich tudzież na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Zgody Europejskiej, i stosowanego w tle podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty dostania w działanie dyrektywy ATEX wszystkie tego standardu urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX plus być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użytkowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób pracujących w tłu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest dostosowywana do sprzętów będących inne źródło zapłonu, ponieważ w ich sukcesie jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej oraz piękniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest niezbędnym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z podporządkowania się temu typowi można wymienić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla pracowników w zakładach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w prac, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do zakupu handlowego na gruncie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny pracy także osób dorosłych.